Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Kontrola vrhu

Směrnice č. 4

 

 
ČI.  I. 
 
Chovatel je povinen umožnit poradci chovu nebo jím pověřeným osobám (dále jen kontrolor) kontrolu vrhu.
Je-li pro část vrhu využívána kojná fena, je povinen zajistit provádění kontroly i v místě jejího umístění.
 
 
ČI. II. 
 
Počet kontrol stanoví poradce chovu po dohodě s chovatelem podle situace ve vrhu.
Nejméně jedna kontrola je vhodná v případech:
a) více než 10 štěňat ve vrhu,
b) u vrhů chovatelů, kteří v předchozích vrzích měli zjištěny závažné nedostatky v péči o vrh nebo fenu.
 
 
ČI. III. 
 
Nezastihne-li kontrolor na smluvené kontrole fenu a všechna štěňata v péči chovatele nebo na ohlášeném místě, považuje se tato skutečnost za porušení chovatelského řádu. Stejné porušení představuje jednání chovatele, který neumožní řádnou kontrolu vrhu.
Zjistí-li kontrolor ve vývoji štěňat, ve výživě nebo ustájení feny a štěňat závažné nedostatky, vyzve chovatele k neprodlenému odstranění závad v chovu. Pokud tak chovatel neučiní, poradce chovu informuje příslušnou veterinární zprávu.
 
 
ČI. IV. 
 
První kontrolu, případně opakované kotroly z důvodu závažných nedostatků vrhu hradí stanoveným poplatkem chovatel.Klub je oprávněn provádět i další kontroly od narození až do odebrání štěňat od feny, a to na náklady klubu.
 Kontrolor má nárok na úhradu výloh klubem, stanovenou předpisy o úhradě cestovních výdajů.
 
 
  
ČI. V 
Závěrečné ustanovení 
 
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení Členskou schůzí

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...