Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Zásady hospodaření klubu

Směrnice č. 3

 

Tato směrnice zpřesňuje zásady hospodaření klubu, které jsou upraveny v Čl. XIV stanov klubuČlánek I. 
Majetek klubu
 
 
(1)   Majetek klubu je určen na ekonomické zabezpečení cíle činnosti klubu.
(2)   Majetek klubu tvoří jeho finanční prostředky, cenné papíry, pohledávky, majetková práva a jiný movitý a nemovitý majetek.
(3)   Finanční prostředky, které klub dočasně nepotřebuje, mohou být uloženy v bance formou krátkodobých nebo dlouhodobých depozit.
(4)   Finanční prostředky klubu nesmějí být použity k poskytování půjček a majetek klubu nesmí být použit k ručení za závazky jiných právnických nebo fyzických osob.
 
 
 
Článek II.
Zdroje majetku klubu
 
Zdroji majetku klubu jsou:
a) zápisné, členské příspěvky a jiné poplatky,
b) poplatky za služby nečlenům klubu,
c) poplatky ze zkoušek, soutěží a výstav pořádaných klubem,
d) příjmy z inzerce v Klubovém zpravodaji a na webových stránkách klubu,
e) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
f) výnosy z majetku a další příjmy z činností při naplňování cílů klubu,
g) příspěvky od kynologických a státních organizací,
e) ostatní příjmy (náhrady škody, pojistná plnění apod.),
f) mimořádné zdroje - pro překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji může klub  výjimečně přijmout úvěr nebo půjčku od právnické nebo fyzické osoby. Klub však nesmí vystavovat vlastní směnky.
 
 
Článek III.
Rozpočtové hospodaření klubu
 
1)     Klub používá své finanční prostředky v souladu se schváleným rozpočtem a přitom postupuje s maximální hospodárností. Prostředky klubu se používají především k financování cílů činnosti klubu uvedených v čl. III Stanov.
2)     Návrh rozpočtu klubu, který obsahuje rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje v členění do kapitol podle činností  klubu, sestavuje a projednává výbor klubu a spolu se stanoviskem revizní komise jej předkládá ke schválení členské schůzi. Rozpočet může obsahovat i rozpočtovou rezervu. Rozpočtová rezerva nesmí přesáhnout 10% celkových výdajů.
3)     Rozpočtovým obdobím je kalendářní rok. Do doby schválení návrhu rozpočtu členskou schůzí,  hospodaří klub podle návrhu rozpočtu projednaného a schváleného výborem klubu (rozpočtové provizorium). Neschválí-li členská schůze návrh rozpočtu ve všech položkách, může provizorně schválit nesporné výdaje a příjmy s tím, že uloží výboru klubu návrh rozpočtu dopracovat a znovu předložit ke schválení. Do doby schválení dopracovaného rozpočtu se hospodaření klubu řídí rozpočtovým provizoriem s přihlédnutím ke schváleným nesporným výdajům a příjmům.
4)     Celkový objem rozpočtových výdajů lze překročit je-li překročení kryto zvýšením příjmů. Objem výdajů pro jednotlivé kapitoly rozpočtu lze překročit:
a) je li zvýšení výdajů rozpočtové kapitoly kryto zvýšením příjmů této rozpočtové kapitoly,
b) přesuny mezi jednotlivými kapitolami rozpočtu do výše 20 %.  Rozpočtová změna, kterou se provede přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami nesmí přesáhnout 20% objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány. Rozpočtová změna přitom nesmí překročit stanovené limity celého rozpočtu.
5)     Změny rozpočtu (rozpočtová opatření) musí schválit výbor klubu.
6)      Za plnění rozpočtu odpovídá výbor klubu. Ekonom  klubu informuje pravidelně, nejméně jednou za půl roku,  výbor klubu o vývoji plnění rozpočtu  a navrhuje případná rozpočtová opatření.
7)     Zprávu o hospodaření klubu za uplynulý rozpočtový rok sestavuje ekonom klubu, vyjadřuje se k ní revizní komise a schvaluje ji členská schůze. Zpráva mimo výsledků rozpočtového hospodaření obsahuje i údaje o majetku klubu včetně závazků a pohledávek.
 
 
Článek IV.
Rozhodování, pravomoc a odpovědnost v hospodaření klubu
 
1)     Členská schůze rozhoduje o nejzásadnějších otázkách hospodaření klubu, zejména:
a) stanovuje výši členských příspěvků a jiných poplatků a také termín a způsob jejich placení,
b) schvaluje rozpočet klubu a roční uzávěrku hospodaření,
d) dává souhlas k přijetí úvěru nebo půjčky s dobou splatnosti delší než jeden rok nebo na částku vyšší než 20 000 Kč.
 
2)     Výbor klubu odpovídá členské schůzi za řádné hospodaření klubu.

3)     Výbor klubu je oprávněn:
a) navrhovat rozpočet klubu ve smyslu článku II této směrnice,
b) povolovat uskutečnění výdajů nezahrnutých do rozpočtu nepřekročí-li tyto výdaje ročně 10%  celkového rozpočtu
c) schvalovat změny rozpočtu (rozpočtová opatření)
d) schvalovat přijetí úvěru nebo půjčky na dobu kratší než jeden rok a částku nižší než 20 000 Kč,
e) schvalovat prodej nepotřebného zařízení a vybavení klubu.
 
 
Článek V.
Nařizování a schvalování hospodářských operací


1.     Právo nařizovat a schvalovat všechny hospodářské operace mají předseda, místopředseda a ekonom klubu (dále jen funkcionáři). K nařizování a schvalování vybraných hospodářských operací může výbor pověřit i další osoby (dále jen oprávněné osoby).
2.     Nejde-li o hospodářskou operaci či výdaj stanovený rozpočtem, usnesením členské schůze nebo výborem klubu může funkcionář nebo oprávněná osoba schválit běžný výdaj, který v jednotlivých případech nepřevýší částku 3 000,- Kč. K uskutečnění běžného výdaje nad částku 3 000,- Kč je třeba souhlasu výboru klubu.
3.     Funkcionář ani oprávněná osoba nemůže schvalovat výplatu prostředků ani jiné plnění, je-li sám jejich příjemcem.
 
  
Článek VI. 
Dispoziční právo, pokladní služba
 
1.     Právo disponovat s peněžními prostředky klubu uloženými na bankovních účtech má předseda, místopředseda a ekonom klubu nebo jimi pověřená osoba.
2.     Platby v hotovosti přijímá a vyplácí ekonom klubu nebo jím pověřená osoba.Tyto zásady nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí. 

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...